YELLOW-WHITE RIVER TARENNA

Family
Rubiaceae

Species Name
Tarenna Fragrans (Blume) Koord. & Valeton

Other Common Names
River Tarenna