YELLOW TECOMA

Family
Bignoniaceae

Species Name
Tecoma ‘‘Gold Star’’

Other Common Names
Golden Bells