YELLOW-RED TECOMA

Family
Bignoniaceae

Species Name
Tecoma ‘Sparky’

Other Common Names
Trumpet Tree