YELLOW GARDENIA

Family
Rubiaceae

Species Name
Gardenia Mutabilis Reinw. ex Blume

Other Common Names
Yellow Gardenia