WHITE WHEEL GARDENIA

Family
Rubiaceae

Species Name
Gardenia Scabrella Puttock

Other Common Names
Wheel Gardenia