WHITE SPANISH NEEDLES

Family
Asteraceae (Compositae)

Species Name
Bidens Pilosa L.

Other Common Names
Bur Marigold