WHITE SINGLE WATER JASMINE

Family
Apocynaceae

Species Name
Wrightia Religiosa (Teijsm. & Binn.) Kurz

Other Common Names
Wild Water Plum