WHITE POISON ARROW VINE

Family
Apocynaceae

Species Name
Strophanthus Preussii Engl. & Pax.

Other Common Names
Corkscrew Flower