WHITE MALAYAN EYEBRIGHT

Family
Linderniaceae

Species Name
Legazpia Polygonoides Benth. (Yamazaki)

Other Common Names
Malayan Eyebright