WHITE HANGING GARDENIA

Family
Rubiaceae

Species Name
Euclinia Longiflora Salisb.

Other Common Names
Angels’ Trumpet