WHITE-GREEN POLYSCIAS

Family
Araliaceae

Species Name
Polyscias ‘Dwarf Variegata’

Other Common Names
Variegated Polyscias