WHITE-GREEN ALTERNANTHERA

Family
Amaranthaceae

Species Name
Alternanthera Ficoidea ‘White Carpet’

Other Common Names
Brazilian Snowflower