WHITE GARDENIA

Family
Rubiaceae

Species Name
Gardenia Jasminoides J.Ellis

Other Common Names
Cape Jasmine