WHITE DRACAENA

Family
Asparagaceae

Species Name
Dracaena Reflexa var. Angustifolia ‘Bicolor’

Other Common Names
Rainbow Tree