WHITE CROWN FLOWER

Family
Apocynaceae

Species Name
Calotropis gigantea (Linn.) Aiton f.

Other Common Names
Giant Indian Milkweed