WHITE STAR GARDENIA

Family
Rubiaceae

Species Name
Gardenia Jasminoides Var. Jasminoides

Other Common Names
Star Gardenia